Algemene voorwaarden

Artikel 1: Het lidmaatschap is aangegaan voor de duur van respectievelijk 3, 6, 12 of 24 maanden. De duur van de overeenkomst is afhankelijk
van het gekozen ‘pakket’. Zonder rechtsgeldige opzegging, zoals bepaald in artikel 2, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd en maandelijks
opzegbaar.

Artikel 2: Opzegging van het lidmaatschap kan geschieden tegen het einde van de in artikel 1 genoemde termijn. De opzegging dient digitaal via een e-mail naar info@medicovision.nl ingediend te worden. Na de verstreken periode geldt de opzegtermijn van 1 kalendermaand. De opzegging is altijd per de eerste van maand, met een maand opzegtermijn.

Artikel 3: Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is alleen mogelijk als dit op medische gronden noodzakelijk is of bij een verhuizing buiten
een straal van 15 kilometer van MV. Als bewijs dient een doktersverklaring of een kopie van de inschrijving in de nieuwe gemeente te worden
overgelegd. In deze gevallen geldt een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient te geschieden op een wijze zoals in artikel 2 beschreven.

Artikel 4: Wijziging van een lidmaatschap kan plaatsvinden vanaf 3 maanden na de inschrijfdatum en alleen voor een zelfde looptijd of langer. Er
wordt dan een nieuwe overeenkomst voor 3, 6, 12 of 24 maanden aangegaan.

Artikel 5: In geen enkel geval kan aanspraak gemaakt worden op restitutie van lidmaatschapsgelden. In het geval van een langdurige blessure en/
of letsel of zwangerschap heeft MV een speciale regeling. Het lidmaatschapsgeld wordt doorbetaald maar met schriftelijke toestemming van MV
kan de periode dat u door voornoemde redenen niet hebt kunnen sporten, aan het einde van de contractsperiode kosteloos worden ‘ingehaald’.
Dit kan niet met terugwerkende kracht.

Artikel 6: Het lidmaatschapsgeld dient maandelijks bij vooruitbetaling, uiterlijk op de eerste dag van de kalendermaand, te zijn voldaan. Bij niet
tijdige betaling bent u van rechtswege in verzuim. Indien het verschuldigde niet binnen 14 dagen alsnog wordt voldaan, gaat MV over tot het
incasseren van haar vordering. U bent dan tevens de kosten voor deze (buitengerechtelijke) incasso en de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 7: Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd of een dergelijke betaling om wat voor reden dan ook geen doorgang vindt,
brengt MV een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten in rekening om het bedrag alsnog te incasseren.

Artikel 8: MV is bevoegd op 1 januari van elk kalenderjaar de prijzen te verhogen met maximaal 5%. MV behoudt zich het recht voor eenzijdig de
prijzen te wijzigen. Een dergelijke prijswijziging wordt 2 maanden van tevoren aangekondigd. Na deze termijn gaat de prijswijziging direct in.

Artikel 9: Tevens is MV gerechtigd om eenzijdig wijzigingen in de algemene voorwaarden aan te brengen.

Artikel 10: In het jaar dat een ‘jeugdlid’ (lid met een Junior Card) de leeftijdsgrens van 18 jaar bereikt, wijzigt zijn/haar lidmaatschap per die datum
automatisch in het ‘Results Onbeperkt’. Alsdan is ook het daarvoor geldende tarief verschuldigd.

Artikel 11: Het abonnement is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen. Ieder lid dient zijn ledenpas altijd bij zich te hebben. Bij verlies
of diefstal van deze brengt MV € 5,00 in rekening voor het maken van een nieuwe pas.

Artikel 12: Ieder lid is verplicht om de huisregels van MV in acht te nemen.

Artikel 13: MV is gerechtigd het abonnement eenzijdig en voortijdig te beëindigen, in geval het lid zich ondanks schriftelijke waarschuwing niet
aan de huisregels houdt, dan wel zich zodanig misdraagt dat van MV in redelijkheid voortzetting van het lidmaatschap niet kan worden gevergd.

Artikel 14: MV is bevoegd om de openingstijden van (onderdelen van) de club tijdelijk of blijvend te wijzigen. Tijdens zon- en feestdagen, verbouwing
en/of interne opleidingsdagen kan MV de club geheel of gedeeltelijk sluiten. Gedurende de zomerperiode is een aangepast zomerrooster van kracht.

Artikel 15: Ieder gebruik van de faciliteiten en voorzieningen van MV geschiedt op eigen risico.

Artikel 16: Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. Indien een bepaling uit het abonnement en/of de
algemene voorwaarden nietig blijkt, tast dit de geldigheid van de gehele overeenkomst niet aan.

Medico Vision | Olympisch Stadion 23 | 1076 DE Amsterdam | 020-675 23 13 | info@medicovision.nl | www.medicovision.nl
KvK Amsterdam: 33276593 | IBAN: NL38ABNA0574710132 | BTW nummer: 8046.97.425.B01